����� ����� ���� ������Ʌ

����� ����� ���� �������…
(1 ������� — ������������� ���� ������� �����)

�������� –  ������������, ������� 30��������.
������������ ����������: ��� ���� ����� ���������, �������� ����� �������� ��������.
���� ��������: ����������� �������� ��������� ����� ���������� � ���������� �������, � ����� �������� � ���������� � ���; ����������� �  ��������� ������-����������  ���������� �� ���������� ��������. ������ � ���� ����������� ��� ��������� ��������� � ������ ��������� ����������� � ���������� ������� � � ��������� ������� ����� � ����������� ����.
�������� ��������� � ��������� ����.
������� ��������:

1. «�, ������� �����!»

     ������:

1. «�, ������� �����! �� ��� ������ ������ � ����».

�. ������

����������:

1. ����������, �. ���������� ������������. [�����] / �. ����������. — ������ �/�.: ������, 1997. — 576 c.
2. �������, �. �. ����� ����������� ����������� [�����] / �. �. �������. — 2-� ��-��., ����.- �.: ������, 2006. — 528 �.
3. ����������-���������, �. ����� ����� ����� �����������: ������� � ��������� /����� �������� � ����������� �. �.�������. [�����] / �. ����������-�.: ��������,1989- 263 c.; ��.
4. ����������, �. �. ��������: ������� � ������ [�����] / �. �. ����������. — �.: ���-�� «�����������», 2002.- 256 �.
5. �������, �. �., �������, �. �. ����� ����������� ����������� ������ [����� ] / �. �. �������. — �; ���-�� ���, 2001. — 576 �.
6. ��������, �. � ���������� ������ [�����] / �. �. ��������. — �. ������-��-����: «������», 2000. — 576 �.
7. ��������, �. � ���������� ����������. �����������, ���������, �������� [�����] / �. �. ��������.- �.: ���-�� «�������», 2008. — 687, [1] �.
8. ����������, �. �. ����� ����� ���� �������… [�����] / �. �. ����������.- �.: ��������, 1988. — 112 c.: ��.

 

2. �������� ��������. ������ ���� ���.

2. «������, ��� ����� ������� ��� �����,- ��� ������� �� ����� ���� ��������».

�. �. ����������.

����������:

1. �����, �. ����������� ���. ������� � ������������ [�����] / �. �����. — �.: 000 «��» ���-�� ��� �����, 2006. – 256 �.
2. �. �������, �. �. �������� �������� [�����] / �. �. �������. — ������; �������, ������, 2005. — 638, [2] �.: ��.
3. ������. ������ ������ ������� � ������������ [�����] / �. �. �����������. — ���.: ������, 2009. – 128 �.
4. ���������� �������� � ��������: ����������� [�����] /����. �. �. ��������. — �.; ������������ ����� «��������», 2003. — 416 �.

�������������� ��������: ����� (12 ���.), �������, ���������, ������, �������� ����������.
�������� �������:  � ����� ����������� �� �������������� ������ � �������-��� �� ����� ����������.
������ �������������: �������� ��������� ������� �������� ��������� �������� ��������, �������� �������������� ����� � ���������� � ���������� �������, �������� ������� 8 �������, ����������� — ����� 30 �������, ����������� — 8 ���.

/����������� ��������:
������������ ���������� ����
�������� �. �./

����� ��������
Источник: http://www.chaltlib.ru/articles/Library/meroprijatija/knizhnye_vystavki/knizhnye_vystavki_2009/chtoby_osen_byla_zolotojj_1_oktjabrja_-_mezhdunarodnyjj_den_pozhilykh_ljudejj/Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Чтобы осень была золотой Стих я тебя люблю а это значит

Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий