Закрыть ... [X]

����� ����� ���� ������Ʌ

����� ����� ���� �������…
(1 ������� — ������������� ���� ������� �����)

�������� –  ������������, ������� 30��������.
������������ ����������: ��� ���� ����� ���������, �������� ����� �������� ��������.
���� ��������: ����������� �������� ��������� ����� ���������� � ���������� �������, � ����� �������� � ���������� � ���; ����������� �  ��������� ������-����������  ���������� �� ���������� ��������. ������ � ���� ����������� ��� ��������� ��������� � ������ ��������� ����������� � ���������� ������� � � ��������� ������� ����� � ����������� ����.
�������� ��������� � ��������� ����.
������� ��������:

1. «�, ������� �����!»

     ������:

1. «�, ������� �����! �� ��� ������ ������ � ����».

�. ������

����������:

1. ����������, �. ���������� ������������. [�����] / �. ����������. — ������ �/�.: ������, 1997. — 576 c.
2. �������, �. �. ����� ����������� ����������� [�����] / �. �. �������. — 2-� ��-��., ����.- �.: ������, 2006. — 528 �.
3. ����������-���������, �. ����� ����� ����� �����������: ������� � ��������� /����� �������� � ����������� �. �.�������. [�����] / �. ����������-�.: ��������,1989- 263 c.; ��.
4. ����������, �. �. ��������: ������� � ������ [�����] / �. �. ����������. — �.: ���-�� «�����������», 2002.- 256 �.
5. �������, �. �., �������, �. �. ����� ����������� ����������� ������ [����� ] / �. �. �������. — �; ���-�� ���, 2001. — 576 �.
6. ��������, �. � ���������� ������ [�����] / �. �. ��������. — �. ������-��-����: «������», 2000. — 576 �.
7. ��������, �. � ���������� ����������. �����������, ���������, �������� [�����] / �. �. ��������.- �.: ���-�� «�������», 2008. — 687, [1] �.
8. ����������, �. �. ����� ����� ���� �������… [�����] / �. �. ����������.- �.: ��������, 1988. — 112 c.: ��.

 

2. �������� ��������. ������ ���� ���.

2. «������, ��� ����� ������� ��� �����,- ��� ������� �� ����� ���� ��������».

�. �. ����������.

����������:

1. �����, �. ����������� ���. ������� � ������������ [�����] / �. �����. — �.: 000 «��» ���-�� ��� �����, 2006. – 256 �.
2. �. �������, �. �. �������� �������� [�����] / �. �. �������. — ������; �������, ������, 2005. — 638, [2] �.: ��.
3. ������. ������ ������ ������� � ������������ [�����] / �. �. �����������. — ���.: ������, 2009. – 128 �.
4. ���������� �������� � ��������: ����������� [�����] /����. �. �. ��������. — �.; ������������ ����� «��������», 2003. — 416 �.

�������������� ��������: ����� (12 ���.), �������, ���������, ������, �������� ����������.
�������� �������:  � ����� ����������� �� �������������� ������ � �������-��� �� ����� ����������.
������ �������������: �������� ��������� ������� �������� ��������� �������� ��������, �������� �������������� ����� � ���������� � ���������� �������, �������� ������� 8 �������, ����������� — ����� 30 �������, ����������� — 8 ���.

/����������� ��������:
������������ ���������� ����
�������� �. �./

����� ��������
Источник: http://www.chaltlib.ru/articles/Library/meroprijatija/knizhnye_vystavki/knizhnye_vystavki_2009/chtoby_osen_byla_zolotojj_1_oktjabrja_-_mezhdunarodnyjj_den_pozhilykh_ljudejj/Рекомендуем посмотреть ещё:Чтобы осень была золотой Стих я тебя люблю а это значит

Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий Чтобы осень была золотой сценарий


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ